≡ Menu

Rozliczenie podatku od dywidendy AB Inter RAO.

IRL logoW miniony wtorek wpłynęła na moje konto całkiem przyjemna kwota z tytułu dywidendy od posiadanych akcji litewskiej spółki AB Inter RAO. Dywidenda jak każde inne źródło zysku z giełdy musi być opodatkowana wg. ryczałtu 19%. Normalnie nie byłby to fakt wymagający odnotowania w postaci odrębnego wpisu, ponieważ w przypadku 99% spółek na GPW (czyli polskich) podatek potrącany jest automatycznie i nie musimy zawracać sobie nim głowy. W przypadku spółek zagranicznych notowanych na warszawskiej giełdzie jest inaczej i o tym temacie opowiem dziś w kilku słowach.

Zasady wypłaty dywidendy

Dla przypomnienia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AB Inter RAO uchwaliło dywidendę z zysku za rok 2015 w wysokości 0,805 euro na akcję. Dniem dywidendy został 13.05, a dniem wypłaty dywidendy 24.05.

Przeczytaj więcej na temat spółki AB Inter RAO w moim portfelu.

Zgodnie z obietnicą, na moje konto we wtorek 24.05 wpłynął przelew z tytułu dywidendy. Jego wysokość w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła 3,03PLN. Od razu zorientowałem się, że to mniej niż 0,805 euro i że potrącony został jakiś podatek. Jaki?

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polskę i Litwę (a także inne kraje) wiążą dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli zajrzymy do tej międzynarodowej umowy (link) do
Artykułu 10 – Dywidendy, dowiemy się, że:

1. Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

2. Dywidendy te mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i zgodnie z prawem tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek ten nie może przekroczyć:

a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,

b) 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach

A bardziej po ludzku:

  1. Umawiające się Państwo = Litwa; drugie Umawiające się Państwo=Polska; dywidendy wypłacane przez spółki litewskie osobom/spółkom w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce
  2. Dywidendy te mogą być także opodatkowane na Litwie w wysokości do 15% brutto (o ile nie jesteśmy akcjonariuszami z ponad 25% udziałem w spółce wypłacającej)

Summa summarum: litewski urząd skarbowy może pobrać 15% podatku z naszej dywidendy.

Sprawdźmy: 0,805euro x 0,85=0,6842euro, czyli (po kursie NBP z dnia 23.05 – 4,43) – 3,03PLN.

Bingo! Przepisy mówią prawdę, przed wypłatą potrącono mi 15% podatku.

Czy to już wszystko?

Niestety albo stety jako obywatele polscy podlegamy powszechnemu obowiązkowi podatkowemu, w tym również z tytułu dochodów z posiadania akcji spółek zagranicznych. Ten podatek to standardowe zryczałtowane 19% podatku dochodowego. Na szczęście nie oznacza to, że oprócz potrąconych 15% na Litwie, musimy zapłacić jeszcze 19% w Polsce.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 19% podatku obowiązującego w Polsce (ustawa o PIT, Art.30a, ust.1 pkt.4) możemy sobie odliczyć podatek potrącony za granicą (Art.30a, ust.2,6,7,9), czyli wspomniane 15%.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym – Tu zaczynają się schody

Podatek od zagranicznej dywidendy rozliczamy na ogół za pomocą PIT-38 w części E (nie wykazujemy przychodu z dywidendy, tylko podajemy wysokości podatków: polskiego (19%, w pozycji 37 PIT-a) oraz potrąconego na Litwie (15%, w pozycji 38 PIT-a) w myśl Art. 30a ust.9 ustawy:

9. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Wartości podatków podajemy w złotówkach. W związku z tym należy przeliczyć kwotę w euro na polską walutę. Używamy do tego średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu (przelew na konto). W przypadku dywidendy IRL będzie to dzień 23.05 i kurs 4,43 PLN/euro.

Art. 11a.

1.Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

2.Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

3.Kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Przychodem jest dla nas dywidenda, a dzień jej wypłaty jest znany. Trudno natomiast ustalić dzień wystąpienia naszego kosztu, czyli zapłaty litewskiego podatku przez spółkę. Najlogiczniej będzie przyjąć, że będzie to ten sam dzień co wypłaty dywidendy – dostaję dywidendę na konto i jednocześnie natychmiast ponoszę koszt w postaci potrąconego podatku.

PIT-38 – jak uzupełnić?

PIT38 E

Dywidendę zagraniczną rozliczamy przy okazji zeznania rocznego, czyli w tym przypadku do końca kwietnia 2017r. Wszystkie wartości na pierwszej stronie wpisujemy standardowo na podstawie informacji PIT-8C otrzymanego z biura maklerskiego, a dodatkowo:

W pozycji 37 wpisujemy podatek od dywidendy zagranicznej wg. stawki 19% i kursu z dnia 23.05

W pozycji 38 wpisujemy podatek od dywidendy potrącony za granicą wg. stawki 15% i kursu z dnia 23.05

W pozycji 40 wpisujemy wynik: pozycja 37 – pozycja 38

W pozycji 41 wpisujemy zero, ponieważ wynik odejmowania jest ujemny
(podatek 15% < podatek 19%)

Tak to wygląda na podstawie informacji, które znalazłem w sieci (przede wszystkim w ustawie) i w ten sposób będę się rozliczał ze skarbówką. Nie jestem jednak doradcą podatkowym, więc istnieje ryzyko, że gdzieś popełniłem drobny błąd. Jeżeli również jesteście akcjonariuszami IRL, proszę sprawdźcie to jeszcze raz na własny użytek – najlepiej z własnym urzędem skarbowym.

[FM_form id=”3″]

5 comments… add one

Leave a Comment