≡ Menu

Dobra zmiana (?) w regulaminie Union Investment IKE.

UI_cmykTFI Union Investment (dalej UI) poinformowało ostatnio swoich klientów o zmianie regulaminu Indywidualnych Kont Emerytalnych prowadzonych przez towarzystwo. Czy nowości w regulaminie wnoszą coś pozytywnego dla nas oszczędzających czy może jest to tzw. „dobra zmiana”? Sprawdzam.

Więcej subfunduszy do wyboru

W dotychczasowej ofercie IKE Union Investment (UI) dostępne były następujące fundusze:

UniAkcje Turcja, UniAkcje Nowa Europa, UniAkcje MIŚS, UniAkcje Dywidendowy, UniAkcje Wzrostu, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje Nowa Europa, UniKorona Obligacje, UniLokata, UniKorona Pieniężny

Ta oferta powiększa się od czerwca o następujące pozycje: UniAktywny Pieniężny, UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje Globalny Dywidendowy, UniAkcje Daleki Wschód, UniAkcje BioPharma, SGB Gotówkowy, SGB Dłużny, SGB Zagraniczny

Moja opinia: Od przybytku głowa nie boli. Jeżeli ktoś wybrał, tak jak ja, wariant indywidualny oszczędzania, to znaczy, że nie przeraża go różnorodność oferty i ma czas oraz chęci do przejrzenia dokumentacji każdego z interesujących go subfunduszy. Ja ze swojej strony zwracam uwagę na UniAkcje Globalny Dywidendowy oraz UniAkcje Daleki Wschód, które mogą być dywersyfikacją dla akcji polskich i tureckich, które do tej pory dominowały w ofercie UI IKE. POZYTYWNIE.

Ciekawostką jest pojawienie się funduszy SGB. Z tego co się dowiedziałem są to fundusze zarządzane przez UI, powstałe w celu lokowania nadwyżek finansowych przez banki spółdzielcze. Teraz taką możliwość będą mieli również klienci indywidualni IKE.

Więcej wariantów oszczędzania

Dotychczas mieliśmy wybór między trzema wariantami: a) dynamicznym,
b) umiarkowanym oraz c) indywidualnym. Z przymrużeniem oka, ich adresatów można by scharakteryzować jako: a) jestem leniwy, ale nie boję się ryzyka; b) jestem leniwy, ale mój apetyt na ryzyko jest umiarkowany; c) nie lubię jak ktoś za mnie decyduje, sam zarządzam ryzykiem

Teraz dochodzą dwa kolejne warianty: bezpieczny (przez cały okres oszczędzania inwestujemy w 90-100% w papiery dłużne) oraz portfel spółdzielczy (wariant umiarkowany z funduszami SGB).

Dodatkowo w istniejących wariantach umiarkowanym i dynamicznym uległa struktura portfeli dla poszczególnych etapów oszczędzania (w zależności od wieku oszczędzającego)

Moja opinia: Większa swoboda wyboru to zawsze pozytywna zmiana. Dodanie wariantu bezpiecznego, to dobry krok wychodzący naprzeciw oczekiwaniom dużej liczby klientów IKE. Tak samo większa dywersyfikacja portfeli umiarkowanego i dynamicznego. POZYTYWNIE.

Zniesienie liczby zmian alokacji

Dotychczas, dla wariantu indywidualnego, można było dokonać 5 zmian alokacji portfela w roku. Od teraz limit ten został zniesiony.

Moja opinia: Z częstymi zmianami decyzji inwestycyjnych w funduszach jest tak jak na giełdzie, czyli prawie zawsze źle. Piszę „prawie”, ponieważ w funduszach IKE nie płacimy za konwersję, a na giełdzie mamy prowizję biura maklerskiego. Dotychczasowe 5 możliwości zmiany rocznie to było aż nadto dla osoby oszczędzającej w horyzoncie tak długim jak emerytura. Teraz tego hamulca nie ma. NEGATYWNIE.

Opłata za otwarcie rejestru u dystrybutora UI

Stara opłata: 400PLN; Nowa opłata: 600PLN

Moja opinia: Zgadnijcie. Dodatkowy minus dla TFI za ukrycie tego faktu poprzez brak wzmianki w Głównych zmianach w Regulaminie zamieszczonych na pierwszej stronie informacji rozesłanych do klientów. Dodam tylko, że opłata ta nie dotyczy klientów którzy otworzą rachunek za pośrednictwem strony www lub w siedzibie TFI. NEGATYWNIE.

Opłaty manipulacyjne od wpłat

Było: „Towarzystwo udziela 100% zniżki w opłacie manipulacyjnej potrącanej z wpłat środków na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach IKE.”

Jest: „Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne wg obowiązującej tabeli opłat obowiązującej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa na zasadach ogólnych… z zastrzeżeniem, że stanowi ona maksymalne stawki, które mogą być obniżane, bądź możliwe jest zwolnienie z ich pobierania przez Towarzystwo bądź dystrybutora.”

Z jasnej sytuacji wchodzimy w szarą strefę drobnego druczku i tabelek ukrytych na stronie www. Panuje informacyjny chaos. Paragraf 12 ust.4 nowego regulaminu: Osoby, które przystąpiły do IKE przed 1 czerwca 2016r nie ponoszą opłat manipulacyjnych. Ale już cytowany powyżej Załącznik nr 1 odsyła do Tabeli opłat. Tabela opłat z kolei znów używa terminu „może„: „Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących wypadkach: … w ramach uczestnictwa w specjalistycznych planach inwestycyjnych lub gromadzenia oszczędności na IKE lub IKZE”. „O zwolnieniu z opłaty lub jej obniżeniu decyduje każdorazowo Towarzystwo”.

Moja opinia: Jeżeli rzeczywiście pojawią się opłaty manipulacyjne za nabycie jednostek TFI w ramach IKE, a przy tym będzie bezpłatna alternatywa w innych towarzystwach, nie omieszkam skorzystać z możliwości wypłaty transferowej, nie zważając na renomę Union Investment.
Święta prawda na temat oszczędzania na emeryturę mówi przede wszystkim o niskich kosztach inwestycji. Jestem w stanie zaakceptować opłaty za zarządzanie wliczone w cenę jednostki, ale wprowadzenie opłat dystrybucyjnych to byłby dla mnie „o jeden most za daleko”. NEGATYWNIE

[FM_form id=”3″]

0 comments… add one

Leave a Comment