≡ Menu

Śnieżka – krótkoterminowy szczyt możliwości

śnieżkaŚnieżka ma za sobą rekordowy rok, zarówno jeżeli chodzi o przychody jaki i o zysk netto. Dodatkowo została wypłacona przyzwoita dywidenda na poziomie 3,15 PLN na akcję. Polityka dzielenia się z akcjonariuszami zyskami ma zostać podtrzymana także w 2017r, ale dotychczasowej wysokości dywidendy mogą zagrozić planowane inwestycje oraz kolejne podwyżki cen surowców.

Rachunek zysków i strat

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Śnieżka wyniosły w ubiegłym roku rekordowe 575,6 mln PLN i były o 4,6% wyższe niż w roku 2015. Jest to dobry wynik na tle kilkuprocentowych spadków sprzedaży u konkurencji (AkzoNobel, Tikkurila). Na dobry wynik największy wpływ miała wyższa sprzedaż w segmencie materiałów dekoracyjnych (farby i lakiery), w Polsce, na Ukrainie oraz w Rosji

Należy zauważyć, że na skutek kryzysu gospodarczego na wschodzie Europy, wartości sprzedaży są nadal niższe niż w 2014r (mimo wzrostów w 2015r – Ukraina, Rosja) albo nieprzerwanie spadają (Białoruś, Mołdawia). Odpowiedzią na ten kryzys jest szukanie przez Śnieżkę nowych rynków wśród krajów takich jak Czechy, Węgry, Rumunia, co zostało pokazane w tabeli powyżej, w pozycji „pozostałe”. Widać tu dynamiczny wzrost, który za kilka lat może spowodować awans tego regionu na trzecie miejsce w sprzedaży Grupy.

Na skutek wyższej sprzedaży i wyższych cen surowców, zwiększył się koszt własny sprzedaży. Na szczęście dla spółki jego dynamika była mniejsza, niż dynamika przychodów, co dało o 6,7  % wyższy zysk brutto na sprzedaży (marża na sprzedaży wzrosła z 38,2% do 38,9%).

W tym miejscu należy uwzględnić uwagę z raportu mówiącą, że:

Nastąpiła również zmiana prezentacji kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, dotychczas były prezentowane w kosztach ogólnych zarządu, obecnie są prezentowane w koszcie własnym sprzedaży. W ujęciu skonsolidowanym zmiana spowodowała wzrost kosztu własnego sprzedaży za cały str. 2 2016 rok o 4 178 tys. PLN (za cały 2015 rok: wzrost o 4 469 tys. PLN). W czwartym kwartale 2016 roku wzrost kosztu własnego sprzedaży w wyniku zmiany prezentacji wyniósł 1 915 tys. PLN (w czwartym kwartale 2015 roku wzrost o 1 805 tys. PLN). O takie same wartości został obniżony koszt ogólny zarządu.

Wyłączając powyższą zmianę prezentacji, faktyczny koszt własny był mniejszy, a zysk brutto na sprzedaży większy o 8,6%.

Z kolei wczytując się w część operacyjną rachunku zysków i start napotkamy na zmianę sposobu prezentacji kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Czytając wyniki literalnie uzyskujemy: koszty sprzedaży (+39,1% r/r) oraz koszty ogólnego zarządu (-32% r/r). Taki rezultat jest skutkiem zmiany prezentacji kosztów Pionu Handlowego. W sprawozdaniu czytamy:

W prezentowanym okresie dokonano zmiany prezentacji kosztów Pionu Handlowego (przede wszystkim koszty magazynu wyrobów gotowych). Obecnie koszty te są prezentowane jako część kosztów sprzedaży, dotychczas koszty te były prezentowane w kosztach ogólnych zarządu. Zmiana prezentacji spowodowała wzrost kosztów sprzedaży za cały 2016 rok w ujęciu skonsolidowanym o 20 902 tys. PLN (za cały 2015 rok wzrost o 17 728 tys. PLN). W czwartym kwartale 2016 roku w ujęciu skonsolidowanym wzrost kosztów sprzedaży wyniósł 5 400 tys. PLN (czwarty kwartał 2015: wzrost o 4 713 tys. PLN). O takie same wartości został obniżony koszt ogólny zarządu.

Pomijając obie wymienione zmiany dla celów porównania, wzrost kosztów sprzedaży wyniósł 14,3%, a kosztów ogólnego zarządu o 10,2% (szczegółowe dane o tych kosztach dostępne będą dopiero w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym).

Zmiany w sposobie prezentacji naturalnie bilansują się i dają tą samą wartość zysku operacyjnego co przed zmianami: 64,9 mln PLN (-0,3% r/r). Mimo braku zmiany na poziomie operacyjnym, firmie udało się wypracować znacznie większy zysk netto (54,1 mln PLN, +11,6% r/r). Miały na to wpływ mniejsze koszty finansowe, a dokładnie mniejsze ujemne różnice kursowe wynikające z wahań walut na rynkach wschodnich.

Marże spółki rosną na niemal każdym poziomie osiągając następujące wartości:

Bilans

Rozwój firmy znalazł przełożenie we wzroście sumy bilansowej o 4,9% na koniec 2016r. Struktura majątku Śnieżki i źródeł jego finansowania na przestrzeni ostatnich trzech lat wygląda następująco:

Ze względu na charakter prowadzonej działalności w strukturze majątku przeważają aktywa trwałe takie jak: nieruchomości, maszyny, środki transportu. Ich udział na przestrzeni lat pozostaje na niezmienionym poziomie, co potwierdza też stabilny poziom odpisów amortyzacyjnych oraz wartości wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych, pokazanych w rachunku przepływów pieniężnych.

Od strony finansowania dominuje kapitał własny, przy czym jego udział w pasywach systematycznie rośnie, co jest pozytywnym trendem. Jego wartość przekracza wartość aktywów trwałych, co uważane jest za sytuację bardzo bezpieczną.

Kapitał obcy zdominowany jest przez zobowiązania krótkoterminowe (97%), z czego połowa to kredyty i pożyczki, a połowa zobowiązania handlowe. Na przestrzeni lat widać trend obniżania zobowiązań odsetkowych na rzecz zobowiązań handlowych. Oznacza to mniejsze koszty kapitału, ale może mieć niekorzystny wpływ na ceny uzyskiwane od dostawców.

Rachunek przepływów pieniężnych

Śnieżka utrzymuje się w większości z działalności operacyjnej. To co było widać w bilansie, znajduje także potwierdzenie w dodatnich przepływach pieniężnych z tego segmentu. Przykładowo, w roku ubiegłym pieniądze te wystarczyły na rekordowe 30 mln inwestycji, 41 mln na dywidendę oraz 2,6 mln kosztów odsetek.

Wartość środków pieniężnych dostępnych w kasie nieznacznie zmniejsza się z roku na rok, ale wydaje się to być działaniem kontrolowanym, biorąc pod uwagę niskie i malejące zadłużenie odsetkowe.

Wskaźniki rentowności

Śnieżka osiągnęła w minionym roku najwyższe w ostatnich latach oraz wyższe niż konkurencja stopy zwrotu z aktywów (ROA) i kapitału własnego (ROE). Istotne jest, że dzieje się tak przy rosnących mianownikach tych ułamków (aktywa, kapitał własny).

Wskaźniki płynności

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) liczony jako stosunek aktywów bieżących do zobowiązań krótkoterminowych utrzymuje się na stałym poziomie, zbliżonym do innych firm z sektora. Co prawda brakuje mu do książkowej wartości 2, ale jest to po prostu wynikiem decyzji o przesunięciu zadłużenia odsetkowego do części krótkoterminowej. Podobnie wygląda płynność szybka (quick ratio), gdzie w aktywach nie uwzględnia się wartości zapasów.

Zdecydowanie pozytywnie wygląda relacja zobowiązań do należności handlowych. Śnieżka wykorzystuje nadwyżkę należności do finansowania kapitału obrotowego.

Wskaźniki zadłużenia

Spółka ma bardzo niski wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz korzystny wskaźnik struktury kapitału. Także pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym jest na poziomie bardzo bezpiecznym, przekraczając wartość 1.

Wszystkie te trzy wartości mają jedno źródło: wysoki udział kapitału własnego w finansowaniu działalności.

Perspektywy 2017

W perspektywie kolejnego roku można się spodziewać dalszych wzrostów sprzedaży w Polsce (dobra koniunktura w budownictwie i remontach, moda na odnawianie mieszkań), wzrostów sprzedaży w Rosji i na Ukrainie (pod warunkiem utrzymania  poprawy sytuacji gospodarczej), wzrostów sprzedaży na rynkach Europy Południowo-Wschodniej.

Z drugiej strony Śnieżka będzie odczuwać presję na wzrost płac (większe koszty ogólnego zarządu), a przede wszystkim ponosić wyższe koszty zakupu materiałów (istotny, dwucyfrowy wzrost ceny bieli tytanowej – TiO2). Efekt ten może być łagodzony przez podwyżki cen produktów.

W planach są także duże inwestycje w automatyzację procesów produkcyjnych oraz w budowę centrum logistycznego. Sumarycznie, zysk z działalności operacyjnej powinien pozostać na porównywalnym poziomie. Trudno powiedzieć coś o zysku netto, gdyż jego wartość jest bardzo wrażliwa na różnice kursowe za wschodnią granicą.

To wszystko sprawia, że wysokość tegorocznej i przyszłorocznej dywidendy jest cały czas pod znakiem zapytania. Dużo okaże się po wynikach za pierwszy kwartał 2017r, gdzie zobaczymy min. efekty wyższych kosztów materiałów.

Za tydzień analiza raportu Amiki. W dalszej perspektywie chciałbym zmierzyć się także ze spółkami zaproponowanymi przez Was.

[FM_form id=”3″]

2 comments… add one

Leave a Comment