≡ Menu

Stalprodukt po 4kw. 2016 – ceny cynku i dolara dają rekordowy zysk netto.

Stalprodukt w 2016r odnotował praktycznie niezmienione przychody względem roku poprzedniego. Od czasu wielkiego skoku w wynikach w 2013r, dokonanego za sprawą akwizycji ZGH „Bolesław” zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem cynku, ich wartość rośnie powoli, o kilka procent rocznie.

Największy wpływ na przychody miał 15% spadek sprzedaży w segmencie blach transformatorowych oraz 7% wzrost w segmencie produkcji cynku. Spadek segmentu Blachy spowodowany był zmniejszeniem wolumenów sprzedaży oraz spadkiem cen na rynku. Przyczyn upatrywałbym w spadku inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Z drugiej strony, wzrost segmentu Cynk to przede wszystkim wzrost ceny LME surowca w 4 kwartale, powiększony dodatkowo o wysoki kurs USD/PLN.

Te dwie pozycje (Blachy i Cynk) równoważą się wartościowo, ponieważ segment Cynk jest wartościowo znacznie większy od segmentu Blachy. Całkowity wynik sprzedaży jest także obciążony 36mln PLN (1%) straty wynikającej z transakcji na instrumentach zabezpieczających (firma zabezpiecza się przed ryzykiem finansowym zmian cen surowców, kursów walut itp.)

Mimo stałego poziomu przychodów udało się uzyskać aż 15,4% wzrost zysku brutto na sprzedaży (marża wzrosła z 17,5% w 2015r do 20,2% w 2016r). Stało się tak dzięki niższemu o 64mln PLN kosztowi własnemu wytworzenia produktów. Niestety w sprawozdaniu skróconym nie podano bardziej szczegółowej informacji na ten temat.

Z kolei na poziomie działalności operacyjnej osiągnięto imponujące 41,9% zysku więcej – tu dołożyła swoje 10% redukcja kosztów sprzedaży, które wartościowo były o kilka milionów niższe nawet od tych sprzed 2-3 lat. Zysk operacyjny wyniósł 413,8mln PLN, przy marży 13,2%.

Jeszcze większe roczne dynamiki udało się osiągnąć na poziomach zysku brutto i netto – odpowiednio 48,4% i 52%. Stało się tak za sprawą dużego wzrostu przychodów finansowych i minimalnie mniejszego (procentowo) podatku dochodowego. Koszty i przychody finansowe to, nie licząc odsetek, bardzo nieprzejrzysta część sprawozdania. W związku z tym, że w skróconym sprawozdaniu nie są wyjaśnione w żadnej nocie, a ich suma stanowi tylko 2% zysku brutto pozwolę sobie na pominięcie ich wpływu.

Uwaga na temat kosztów odsetek od kredytów oraz przychodów z tytułu odsetek: W latach 2014-15 bilansowały się niemal na zero, a w roku 2016 i 17 powinny przeważać koszty ze względu na wzrost zadłużenia o 162 mln PLN.

Wartości płaconego podatku są w granicach 19% zysku brutto, czyli są to wielkości realne, nie papierowe.

Generalnie, spółka cały czas się rozwija, chociaż nie dzieje się to w równym tempie i zdarzają się lata spadkowe. Porównując wyniki 2016r do tych z 2010r otrzymujemy: przychody x1,8; zysk operacyjny x2,3; zysk netto x2,3, co jest bardzo pozytywne ze względu na rosnące marże oraz zbliżone zachowanie się zysku operacyjnego i zysku netto.

Bilans

Suma bilansowa Stalproduktu systematycznie rośnie. Jeżeli spojrzeć na ostatnie
7 lat, jest to wzrost ponad dwukrotny. Jak można się spodziewać po zakładzie z sektora przemysłu ciężkiego, aktywa trwałe stanowią większość (60-55%) majątku. Na dzień 31.12.2016 widać duży wzrost aktywów obrotowych, przede wszystkim zapasów (+29,9%) oraz należności (+35,7%), w mniejszym stopniu środków pieniężnych (+6,9%).

Bardzo ciekawe w jakim stopniu te zapasy zamienią się w pierwszym kwartale w należności, a należności w środki pieniężne.

Aktywa są finansowane w 52% kapitałem własnym (spadek z wartości około 60% w latach ubiegłych), a w pozostałej części kapitałem obcym. Kapitał własny pokrywa z nadwyżką aktywa trwałe, co świadczy o ich dobrym zabezpieczeniu.

Znacznie większe aktywa obrotowe wymagają kapitału. Został on sfinansowany poprzez zaciągnięcie nowych kredytów i zwiększenie zobowiązań.

Zobowiązania handlowe spółki wynoszące 336mln PLN są mniejsze od należności (587mln PLN), co jest bezpieczne pod kątem płynności. Nie ma żadnej informacji na temat ich struktury (należności przeterminowane, nieściągalne…).

Oprócz kapitału własnego i zobowiązań istotną część pasywów stanowią rezerwy na zobowiązania w wysokości 321mln PLN. Ich szczegółowa struktura na dzień dzisiejszy nie jest znana. Można tylko powiedzieć, że ich wartość zwiększyła się o 4,8% r/r oraz że ich głównymi składnikami prawdopodobnie są: odroczony podatek dochodowy, świadczenia pracownicze, pogorszenie rentowności, wzrost cen surowców itp.

Przepływy pieniężne

Stalprodukt to kolejny przykład firmy finansującej się działalnością operacyjną i z dużym CAPEX-em (wydatki kapitałowe), z którego większa część ma charakter odtworzeniowy (2016: amortyzacja = 142mln PLN, capex=164mln PLN).

Niższa wartość przepływów operacyjnych (266mln PLN) w ubiegłym roku, w porównaniu do zysku operacyjnego (413mln PLN) wynika ze zwiększenia wartości kapitału obrotowego (zapasy, należności).

Wykonując proste ćwiczenie możemy potwierdzić tą różnicę (kwoty przybliżone w mlnPLN):

przepływy operacyjne netto ≈ zysk operacyjny + amortyzacja – podatek + zmiany w kapitale obrotowym

266 ≈ 413 +140 – 80 + (-139-213+112) = 233 ; brakujące 33 mln to zmiana stanu rezerw i inne korekty

Sumując liczby z trzech ostatnich lat otrzymujemy podobne wartości
(EBIT=848 mln PLN, cashflow operacyjny =890 mln PLN). Jest to jak najbardziej potwierdzenie realności zysków.

Jeżeli chodzi o działalność finansową, to warto zauważyć zaciągnięcie 162mln PLN dodatkowych kredytów (netto), które zostały częściowo przeznaczone na skup akcji własnych w kwocie 179mln PLN. Oprócz tego wypłacono bardzo skromną, jak na możliwości firmy, dywidendę w wysokości 18 mln PLN (DY=0,74% wg. stooq.pl).

Stan gotówki na koncie systematycznie rośnie.

Wskaźniki – Rentowność

Historyczne wskaźniki stopy zwrotu z aktywów i kapitału własnego nie są może imponujące w wartościach bezwzględnych, ale przyrównane do ogólnie pojętej branży mają wysokość porównywalną z innymi podobnymi firmami. Eksplozja zysku netto wywindowała wartości ROA i ROE w 2016r do zupełnie innych poziomów, trudno jednak powiedzieć czy ich utrzymanie przez okres dłuższy niż 1-2 lata jest możliwe.

Wskaźniki – Płynność

Stalprodukt to firma nie mająca żadnych problemów z płynnością. Sprawę załatwiają wysokie należności i duża pozycja gotówkowa. Znak zapytania to termin i ściągalność tych należności.

Wskaźniki – Zadłużenie

Stalprodukt posiada znikome zadłużenie w porównaniu do wartości aktywów i kapitałów własnych. Wskaźniki pokazują bardzo bezpieczne poziomy.

Perspektywy 2017

Przyszłe wyniki Stalproduktu będą zależeć od trzech czynników: cen cynku wyrażonych w dolarach, kursu dolara do złotówki oraz poziomu inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Istnieje szansa, że wszystkie trzy będą pozytywne: dolar może podrożeć na skutek podwyżek stóp procentowych, inwestycje ruszą wraz z obiecanym napływem funduszy unijnych do Polski, ceny cynku i innych metali pozostaną wysokie jeżeli potwierdzi się zapowiedź prezydenta Trumpa odnośnie wielkich inwestycji infrastrukturalnych w USA, które notabene są tam potrzebne. Ceny cynku pozostają od kilku lat dosyć stabilne, oscylując w okolicach 2000 USD/tonę, więc istnieje ryzyko ich powrotu w te okolice. Póki co, od października ubiegłego roku pozostają w konsolidacji w okolicach 2700 USD/t.

W dalszej perspektywie znaczenie może mieć planowana inwestycja ZGH „Bolesław” w „nową halę wanien”, która ma umożliwić wzrost produkcji cynku o 25% w skali roku. Spółka ma otrzymać na ten cel dofinansowanie w wysokości 38,9mln PLN (całość inwestycji 240 mln PLN). Termin inwestycji – 2019r. Spółce udało się także wydłużyć i poszerzyć koncesję dotyczącą złoża „Klucze I” w kopalni Olkusz-Pomorzany, co w konsekwencji umożliwi wydobycie przez kolejne 3 lata i opóźni koszty jej likwidacji.

Aktualny wskaźnik C/Z=10 jest atrakcyjny na tle rynku i wartości historycznych z ostatnich 10 lat. Tym bardziej, że jego operacyjna wersja C/ZO wypada jeszcze niżej – w okolicach 8. Istnieje realna (zatwierdzona) możliwość kolejnego skupu akcji za kwotę 50mln PLN w ciągu kolejnego 1,5 roku, co może także mieć delikatny wpływ na uatrakcyjnienie tego wskaźnika.

Mam mieszane uczucia co do inwestowania w spółki wydobywczo-surowcowe, ponieważ są silnie związane z koniunkturą gospodarczą na świecie, którą trudno przewidzieć. Mimo to, poważnie się zastanawiam czy nie włączyć Stalproduktu do portfela giełdowego chociaż na kilka kwartałów. Mam trochę gotówki po redukcji dość już drogiego CD Projektu. Pomyślę, poczekam, może trafi się jakaś korekta? Do wyników za pierwszy kwartał jeszcze daleko.

ps. na plus dla spółki zaliczam także dosyć szczegółowe w opisie sprawozdania finansowe, zawierające masę opisów i wyjaśnień. jeżeli nie zapomnę to po publikacji pełnego sprawozdania 2016 zrobię aktualizację tego wpisu

ps.1 Pamiętajcie, że analizy na moim blogu to tylko i wyłącznie moje prywatne przemyślenia i opinie, którymi nie powinniście się kierować w Waszych inwestycjach giełdowych.

[FM_form id=”3″]

1 comment… add one

Leave a Comment