≡ Menu

Wyniki spółek z portfela giełdowego za 2014r

Nadeszła pora na pierwsze roczne podsumowanie wyników spółek. Do tej pory podsumowywałem II (tutaj) i III (tutaj) kwartał 2014. Na tym etapie, po 7 miesiącach, mój portfel został już oczyszczony ze spółek słabych albo przeciętnych i nie rokujących przynajmniej dobrze na najbliższą przyszłość. Moje podsumowanie, oparte o roczne skonsolidowane raporty finansowe spółek jest nadal mocno uproszczone i w niektórych przypadkach lakoniczne. W najbliższej przyszłości zamierzam je pouzupełniać o dane historyczne, co pomoże wysunąć nieco więcej wniosków. Drugim moim celem będzie znalezienie słabych stron spółek, ponieważ ostatnio zauważyłem u siebie zbytnie zadowolenie ze składu portfela, co może przynieść opłakane skutki. Niezmiennie natomiast, zadowolony jestem z tego, że czytam te raporty i staram się zrozumieć skąd pochodzą konkretne liczby, które potem mają wpływ na kurs akcji.

 

Action

Przychody: 5,4mld PLN (+14,5% rdr)

Zysk netto: 69,9mln PLN (+13,4% rdr)

Rachunek zysków i strat

Jak widać zarząd dotrzymał obietnicy i praktycznie zrealizował prognozę finansową (dla ścisłości, zysk netto okazał się jednak 900tys niższy niż zakładano). Co ważne, przy kilkunastoprocentowej dynamice przychodów, marże brutto i netto pozostały na tym samym co w 2013r poziomie, odpowiednio 6% i 1,2%. Nadal słabo spisuje się oddział niemiecki – Action Europe. W 2014 przyniósł 9mlnPLN straty. Wg prezesa spółki, w 2015r ma już wyjść na zero.

Przepływy pieniężne

Przepływy z działalności operacyjnej: -81,8mlnPLN

Decydujący wpływ na tak sporą, ujemną wartość przepływów z działalności operacyjnej ma pozycja „Zapasy” w wysokości aż 167mln PLN. Zostało to wyjaśnione na konferencji wynikowej. To efekt przyjęcia towaru w ramach dużej umowy z Samsungiem oraz przedłużające się odbiory kilku dużych zamówień.

Przepływy z działalności inwestycyjnej: -62,1mlnPLN

Na tą pozycję miał wpływ głównie wydatek na nową halę magazynową, którą w końcu udało się oddać do użytku oraz nabycie 51% udziałów w niemieckiej LAPADO GmbH

Przepływy z działalności finansowej: 220,5mlnPLN wynikają głównie ze 100mln z emisji obligacji oraz 143mln kredytów.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2014: 114,3mln PLN, w porównaniu do 37mln na koniec 2013r.

Zadłużenie, płynność

Wskaźnik ogólnego zadłużenia: 0,76

Na wysokość tego wskaźnika mają głównie wpływ zobowiązania i należności z tytułu dostaw i usług, jednak w ostatnim okresie jego wzrost z 0,71 do 0,76 nastąpił przede wszystkim na skutek wzrostu zadłużenia odsetkowego.

Current ratio: 1,29

Wskaźnik bieżącej płynności poprawił się nieznacznie względem roku poprzedniego (w 2013: 1,19). Tak jak pisałem w podsumowaniu za IIIkw, jego wysokość nie wyróżnia się na tle innych spółek z branży.

Dług netto wynosi 211mlnPLN, co stanowi dwukrotność EBITDA i jest poziomem bezpiecznym. Wysokość płaconych odsetek, włącznie z obligacjami, to ”jedyne” 6,7mln PLN.

Podsumowanie

Action zalicza kolejny dobry rok. Przy wysokim 23% ROE oraz dodatkowej potencjalnej 1,8% dywidendzie stanowi super spółkę do inwestowania długoterminowego. Z obecnie widocznych zagrożeń dla kontynuacji dynamiki wyników widać potencjalne problemy z rozwojem w Niemczech, ograniczony potencjał wzrostu w Polsce oraz wysoki kurs dolara, który podwyższa koszty. Szansą jest natomiast spodziewane wejście w życie 1.07 przepisów o odwróconym VAT na urządzenia elektroniczne, co ma pomóc w walce z nieuczciwą konkurencją. Z zapowiedzi prezesa Bielińskiego wynika również, że główne nakłady na rozwój zostały poniesione, tak więc od przyszłego roku można się spodziewać powrotu wyższej dywidendy.

 

Amica

Przychody: 2,02mldPLN (+22%)

Zysk netto: 78mln (-12%)

Rachunek zysków i strat

Amica utrzymała dynamikę przychodów z 3-ciego kwartału i zamknęła rok 22% wzrostem. Zysk operacyjny wzrósł do 128mlnPLN przy marży 6,3% (wzrost o 0,5% rdr). Zysk netto był niższy niż w 2013r, ze względu na korzystne rozliczenie aktywa podatkowego 27mlnPLN w tamtym roku. Pomijając to wydarzenie jednorazowe zysk netto wzrósł o 26% przy marży netto 3,9% (wzrost o 0,2% rdr). Główne rynki sprzedaży pozostały te same: Polska 36% (+23% rdr), Rosja 23% (+7,8% rdr), Niemcy 20% (+28% rdr), Skandynawia 9% (+23% rdr). Najbardziej imponujący wzrost sprzedaży zanotowano w Wielkiej Brytanii +106% rdr. Na wyróżnienie zasługuje również Rosja, która „rośnie” mimo trudnej sytuacji ekonomicznej.

Przepływy pieniężne

Amica wygenerowała 89,9mlnPLN gotówki z działalności operacyjnej, co jest o niemal 40mlnPLN lepszym wynikiem niż w roku poprzednim. Przepływy z działalności inwestycyjnej pozostały niemal na tym samym poziomie (-31mlnPLN). Wypływ pieniędzy z działalności finansowej zmniejszył się, ze względu na sprzedaż części akcji firmy (+13mlnPLN) i mniejsze środki przeznaczone na wykup obligacji. Koszty odsetkowe zadłużenia wzrosły o 2mlnPLN do 12mlnPLN. Środki finansowe firmy na koniec roku 2014 to 55mlnPLN, czyli 30mlnPLN więcej niż przed rokiem.

Zadłużenie, płynność

Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł dla całego roku 0,51 (0,49 w 2013r)

Wskaźnik current ratio = 1,37 (1,3 w 2013r)

Wskaźniki zadłużenia i płynności utrzymują się na podobnym poziomie co w roku 2013.

Podsumowanie

Jeżeli AMICA utrzyma tempo ekspansji na dotychczasowych i nowych rynkach, ma dużą szansę stać się naprawdę poważnym graczem w europejskim AGD. Zdecydowanie trzymam te akcje w długim terminie, mimo wyraźnego krótkoterminowego ryzyka zapaści na rynku rosyjskim.

 

Budimex

Przychody: 4,949mldPLN (+4,2% rdr)

Zysk netto: 193,9mlnPLN (-36% rdr)

Rachunek zysków i strat

Wyniki Budimexu za rok 2014 nie powalają na kolana. Przychody rosną minimalnie o 4,2%, a zysk spada o 36%. Jak to często bywa, efekt psuje wydarzenie jednorazowe, czyli sprzedaż Budimex Danwood w 2013r. Pomijając to zdarzenie, przychody w 2014r wzrosłyby o 14%, a zysk netto, aż o około 50%. Jest to spowodowane min. nowymi funduszami z budżetu UE na inwestycje infrastrukturalne oraz dużą skutecznością wygrywania przetargów połączoną ze wzrostem cen ofert. Wartość portfela zamówień na koniec 2014r wyniosła 6,1mldPLN (+41% rdr). Zmieniła się również jego struktura: z 26% do 43% wzrósł udział budownictwa infrastrukturalnego, a z 4% do 14% wzrósł udział budownictwa przemysłowego (blok energetyczny elektrowni Turów).

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: + 486mlnPLN. Zysk brutto to jedynie połowa tej kwoty. Druga połowa pochodzi od firm zewnętrznych jako wpływy z tytułu trwających, lub przyszłych budów. To pokazuje w jaki sposób Budimex finansuje swoją działalność.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -49mlnPLN.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej: -300mlnPLN. Tu warto zauważyć, że oprócz wypłaty ogromnej dywidendy (300mlnPLN), koszty obsługi zadłużenia (kredyty, leasing) wyniosły tylko 20mlnPLN.

Kapitał własny spółki zmalał z 645 do 522mlnPLN. Przyczyną była wypłata ponad 300mlnPLN dywidendy.

Zadłużenie, płynność krótkoterminowa

Wskaźnik zadłużenia ogólnego – 0,86

Current ratio (wskaźnik płynności bieżącej) – 1,08

Według wskaźników zadłużenie jest wysokie, a płynność na granicy, ale jeżeli spojrzymy na wysokość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynoszących ~67mlnPLN, to nie wydaje się być ono duże. Większość zobowiązań to zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które będą normalnie realizowane i wypłacane w trakcie, lub po realizacji kontraktów. Do tego pozycja gotówkowa spółki wzrosła o kolejne 137mln do kwoty 1,79mldPLN.

Perspektywy

Z zapowiedzi prezesa Budimexu wynika, że rok 2015 będzie rokiem stabilizacji wyników. Ze względu na okres trwania projektów budowlanych, efekty tegorocznego rekordowego portfela zamówień przełożą się na skokowy wzrost zysku dopiero w 2016. Tymczasem czekanie uprzyjemni zapowiedziana dywidenda w proponowanej wysokości 6,11PLN, czyli 3,6%. Biorąc pod uwagę poziom lokat bankowych, jest to zupełnie nieźle.

 

CD Projekt

Przychody: 96,2mlnPLN (-33% rdr)

Zysk netto: 5,2mlnPLN (-65% rdr)

Wszyscy zainteresowani CDProjektem znają fakt pogarszania się wyników i akceptują go wstrzymując oddech przed premierą Wiedźmina 3. Jest jednak kilka faktów w tym raporcie, które zasługują na dodatkową uwagę, ponieważ nie tylko Wiedźminem 3 CD Projekt stoi.

Po pierwsze, sytuacja z przychodami i zyskami. Sprawozdanie nie zawiera przychodów spółki cdp.pl, której większościowy pakiet został sprzedany w listopadzie jej dotychczasowym menedżerom. Przychody cdp.pl za 2014r to dodatkowe 64mlnPLN, natomiast strata netto wyniosła 4,8mlnPLN (ta z kolei była konsolidowana). Widać więc, że biznes krajowy był dla CDProjektu takim kamieniem u szyi. Co z tego że miał przychody, skoro generował duże straty. Poza tym kłócił się ze strategią firmy jako gracza globalnego stawiającego na GOG.com.

Właśnie GOG.com jest przez cały ten czas główną siłą napędową spółki. W ubiegłym roku zanotował 7,1mlnPLN zysku netto i 15,5mlnPLN przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Warto również zauważyć, że działalność polegająca na produkcji i sprzedaży gier przyniosła tylko 1,4mlnPLN straty co przy nakładach na tworzenie dwóch ogromnych gier: W3 i CP2077 jest znakomitym rezultatem i oznacza, że Wiedźmin 1 i 2 nadal nieźle się sprzedają.

Jeżeli chodzi o środki pieniężne, to spółka nadal posiada aż około 38mlnPLN na koncie, przy braku zadłużenia.

Na koniec tego nieco luźnego opisu dodam, że oprócz Wiedźmina 3, duże nakłady ponoszone są na GOG Galaxy, który ma konkurować ze Steamem (największa platforma cyfrowej sprzedaży gier) i umożliwić sprzedaż najdroższych premierowych tytułów a nie tylko „Good Old Games”. Premiera podobno już w maju.

Obiecuję, że począwszy od 2giego kwartału 2015 (już po premierze) raporty CDProjektu będą przedstawiane porządniej i wnikliwiej. Teraz po prostu nie mogę się zmobilizować, wiedząc, że nie ma to krótkoterminowo żadnego znaczenia. Patrząc na Wiedźmina, Cyberpunk i GOG Galaxy oraz rosnący światowy rynek gier, CD Projekt stoi przed ogromną szansą dołączenia do finansowej pierwszej ligi w tym biznesie.

 

Cyfrowy Polsat

Przychody: 7,4mldPLN (+155% rdr)

Zysk netto: 292mlnPLN (-45% rdr)

Rachunek zysków i strat

Podobnie jak po 3 kwartale, trudno mi będzie porównywać wyniki z rokiem 2013. Przejęcie Polkomtela bardzo mocno wpłynęło na wiele wskaźników, dlatego postaram się tylko wymienić te podstawowe bieżące, tak żeby mieć podstawę do porównań w kolejnych kwartałach.

Przychody w IVkw. wzrosły w porównaniu z IIIkw o 4,2%, natomiast zysk netto (14mlnPLN) zmalał o 70%. Tak duży spadek zysku to wpływ 130mlnPLN więcej kosztów operacyjnych na każdym właściwie poziomie. Czy to specyfika ostatniego kwartału czy wydarzenia jednorazowe, nie potrafię powiedzieć. Tak czy inaczej zysk był wyższy od konsensusu analityków, którzy zakładali lekką stratę. Marża EBITDA wyniosła w IVkw 33,2% w porównaniu do 37,6% (IIIkw) oraz 34,4% w całym roku 2013.

Łączna liczba usług świadczonych w 2014r to 16,482mln (+0,2%, +40 tys.). Jest to wynikiem wzrostu abonamentów TV: 4,391mln (+4,3%) i spadku liczby użytkowników telefonii komórkowej: 6,587mln (-2,8%). Program smartDOM odnosi zauważalny sukces. Na koniec roku miał 569tys klientów korzystających z 1,753mln usług (3,08 usługi/klienta). W samym IVkw wykupiono 394tys nowych usług. Średni przychód na klienta wzrósł o 10gr do 87,2PLN. Prezes CPS zakłada na 2015r wzrost liczby klientów tej usługi do 1mln, czyli prawie 2x.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,973mldPLN. Po odliczeniu wpływu Polkomtela pozostaje 706mlnPLN ; 97mlnPLN mniej niż w 2013, głównie za sprawą niższego zysku netto.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły 972mlnPLN, głównie dzięki przejęciu 1,8mld środków z Polkomtela. Pomijając tą transakcję, wypływ środków na inwestycje wyniósł 996mlnPLN, głównie na zakup Polkomtela i innych aktywów trwałych.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły -1,542mldPLN. Przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań i wypłatę dywidendy. Spłata zadłużenia = dobrze, dywidenda = nie rozumiem po co była płacona.

Zadłużenie i płynność

Wskaźnik zadłużenia ogólnego = 0,66

Wskaźnik płynności bieżącej = 0,95

Powyższe wskaźniki nie zmieniły się od końca III kwartału.

Spółka operuje również wskaźnikiem dług netto/EBITDA np. w kontekście wypłaty dywidendy. Obecnie wskaźnik ten wynosi 3. Jest to wartość pokazująca wysokie zadłużenie firmy. Zarząd chciałby utrzymywać ten wskaźnik poniżej 2,5.

Podsumowanie

Uważam Cyfrowy Polsat za spółkę interesującą w kontekście potencjalnego sukcesu programów typu smartDOM oraz przede wszystkim w kontekście rozwoju sieci LTE 800MHz i LTE Advanced oraz przyszłego przejęcia spółki Midas (kontrolowanej przez Z. Solorza), która obecnie jest dostarczycielem gigabajtów dla CPS. Mimo wszystko pozytywnie oceniam brak wypłaty dywidendy za 2014r, gdyż priorytetem dla firmy jest spłata zadłużenia.

 

Duon

Przychody: 635,9mlnPLN (+61% rdr)

Zysk netto: 23,2mlnPLN (+117% rdr)

Rachunek zysków i strat

Grupa Duon poprawiła wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat. Oprócz skokowego wzrostu przychodów i zysku netto poprawiła się także marża brutto ze sprzedaży 11,8%—->12,7%. Na wyniku zaważyły przede wszystkim dwa czynniki: sprzedaż gazu TPA oraz hurtowa sprzedaż gazu.

Dynamika przychodów (61%) była większa niż w 2013r (56%). Wyraźny wzrost następuje w większości segmentów, poza sprzedażą gazu ziemnego sieciowego, która utrzymuje się na podobnym poziomie.

Przepływy pieniężne

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 10,6mlnPLN, za sprawą osiągniętego wysokiego zysku. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21mlnPLN, głównie za sprawą wydatku 16mlnPLN na akwizycję AMB Energia, a także na zakup cystern do przewozu LNG za 4,7mlnPLN (obecnie największa flota cystern krio w regionie). Środki pieniężne netto z działalności finansowej to -2,1mlnPLN i wynikają przede wszystkim z zaciągania kredytów i obsługi zadłużenia.

Wartość środków pieniężnych zmalała na koniec 2014r do 22,5mln z 35mlnPLN rok wcześniej.

Zadłużenie, płynność

Wskaźnik ogólnego zadłużenia: 0,44 (0,32 w 2013r)

Wskaźnik bieżącej płynności: 1,21 (1,37 w 2013r)

Dług netto/EBITDA=0,96 jest wartością uważaną za prawidłową i bezpieczną (w 2013r – 0,77)

Perspektywy

LNG – rozwój tego rynku uzależniony będzie od dostępności produktu. Istotny wpływ na poprawę sytuacji będzie mieć uruchomienie w drugiej połowie 2015r gazoportu w Świnoujściu oraz przystosowanie terminalu w Kłajpedzie do tankowania cystern samochodowych (koniec 2016r)

Sprzedaż gazu TPA (detal) – na rozwój tego rynku wpływ ma postępująca jego liberalizacja. Duon może konkurować z PGNiG kupując gaz na zachodzie Europy po niższych cenach (korzystniejsze kontrakty z Gazpromem niż Polska). W przyszłości planowane jest również zniesienie taryf gazowych dla klientów instytucjonalnych, co zwiększy konkurencję na rynku. Innym czynnikiem jest też lawinowo rosnąca liczba odbiorców zmieniająca dostawcę (dynamika powyżej 1000%) przy zaledwie 0,1% odbiorców, które dotychczas dokonało zmiany.

Sprzedaż energii elektrycznej TPA (detal) – szansą jest tu duża dynamika liczby odbiorców zmieniających sprzedawcę (w 2014: +112% gospodarstwa domowe, +32% przedsiębiorstwa). W zdobywaniu tych klientów ma pomóc nowo kupiona sieć sprzedawców AMB Energia.

Ryzyka

To głównie czynniki polityczne i geopolityczne. Prezes URE może zatwierdzić niekorzystne taryfy; Gazprom może ograniczyć dostawy gazu przez co będzie problem z wywiązaniem się z lokalnych kontraktów; ceny gazu i energii na rynkach wzrosną, przez co Duon straci konkurencyjność wobec tych podmiotów które same wytwarzają energię/wydobywają gaz.

Duon obok CDProjektu wydaje się być najbardziej perspektywiczną spółką z mojego portfela, również ze względu na atrakcyjne wskaźniki (C/WK=0,99, C/Z=9,7, rosnące ROE=11%).

 

Monnari

Przychody: 175mlnPLN (+20%)

Zysk netto: 30,2mlnPLN (+73%)

Rachunek zysków i strat

Zgodnie z przewidywaniami Monnari zaliczyło bardzo udany rok. Spółka wyraźnie zwiększa sprzedaż, również poprzez otwieranie kolejnych salonów (14 nowych salonów w 2014r). Dzięki dyscyplinie w zarządzaniu kosztami marża brutto na sprzedaży wzrosła o kolejne 4% do 60%. Wpływ na to miała przede wszystkim mniejsza dynamika kosztów zakupu towarów.

Przepływy pieniężne:

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 26,9mlnPLN (+36%).

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: -17,9mlnPLN. Ujemna wartość wynika z inwestycji w aktywa finansowe.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej:

Ilość środków pieniężnych w spółce zwiększyła się z 28 do 37mlnPLN.

Zadłużenie, płynność krótkoterminowa

Wskaźnik ogólnego zadłużenia: 0,14

Wskaźnik current ratio: 4,95

Oba wskaźniki są super bezpieczne i utrzymują wartości na podobnym poziomie jak na koniec 2013r. Firma utrzymuje zerowy poziom finansowania pożyczkami czy kredytami.

 Perspektywy

Po wstrzymaniu negocjacji z KAN i decyzji o niewypłacaniu dywidendy za 2014r, Monnari stawia na rozwój organiczny, co nie znaczy, że nie rozgląda się za przejęciami. Zamiast dywidendy planowany jest skup akcji. Decyzja – 30 marca.

W br. MONNARI planuje powiększyć powierzchnię salonów o kolejne 3-4tys m kw. Zarząd zakłada utrzymanie wysokich rentowności i poprawę wyników finansowych na wszystkich poziomach. Z raportu można również wyczytać, że w wynikach za 2015 będzie bardziej widoczny negatywny wpływ kursu USD/PLN (za produkcję płaci w dolarach).

Mimo, że cena akcji Monnari wzrosła praktycznie dwukrotnie od czasu ich zakupu, nie zamierzam ich sprzedawać. Czynniki pozytywne, mogące napędzić wzrost ceny to: wzrost polskiego PKB, dyscyplina kosztowa spółki, powiększanie liczby salonów, skup akcji własnych, poprawa wizerunku marki. Czynniki negatywne: wzrost kursu dolara (produkcja) i euro (czynsze), deflacja (spadek cen odzieży). Patrząc na wskaźnik C/Z innych spółek odzieżowych, cały czas widać potencjał do poprawy kursu Monnari.

[FM_form id=”3″]

2 comments… add one

Leave a Comment