≡ Menu

Portfel giełdowy – wyniki spółek za I kwartał 2015

Jak co kwartał, przygotowałem krótkie podsumowanie opublikowanych raportów spółek z mojego portfela giełdowego. Póki co, wszystkie spółki radzą sobie naprawdę dobrze. Wszystkie poza jedną.

Action

Przychody: 1,4mld PLN (+6% rdr)

Zysk netto: 11,9mlnPLN (-32% rdr)

Po ostrzeżeniu płynącym z IV kw, które objawiło się w postaci minimalnego niedotrzymania prognozy za cały rok 2014, pojawiło się teraz wyraźne żółte światło w postaci spadku marży brutto ze sprzedaży. W zeszłym roku było to 6%, teraz tylko 5%. Przyczynił się do tego na pewno wysoki kurs dolara, zwiększający koszty zakupów oraz brak wprowadzania na rynek nowych wysokorentownych produktów.

action przychody Ikw15action zysk Ikw15

Powyższe wykresy pokazują, że ten kwartał jest pierwszym, gdzie mamy do czynienia ze spadkiem zysku. Do tej pory Action nieprzerwanie poprawiał wyniki.

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Przepływy z działalności operacyjnej: 41,7mlnPLN. Bardzo dobry wynik w porównaniu do analogicznego kwartału 2014. Miało na to wpływ zmniejszenie stanu zapasów o 180mlnPLN rdr.
 • Przepływy z działalności inwestycyjnej: -4mlnPLN, przeznaczone w większości na budowę hali magazynowej. Trzykrotnie mniej niż w I kw 2014 i 15x mniej niż w całym ubiegłym roku. Wynika to z faktu, że Action zakończył swoje duże inwestycje. Potwierdzał to już dwukrotnie prezes Bieliński.
 • Przepływy z działalności finansowej: -83mlnPLN. Cała suma to efekt spłaty kredytów i odsetek. Efektem jest spadek zadłużenia z 325 do 242mlnPLN.

Stan środków pieniężnych spółki zmniejszył się ze 114 do 68mlnPLN.

Zadłużenie i płynność krótkoterminowa

Wskaźnik zadłużenia ogólnego: 0,7. Wartość spadła w porównaniu do końca 2014r o 0,06.

Wskaźnik current ratio: 1,4. Również poprawa względem końca roku o 0,1.

Perspektywy

Z informacji po ogłoszeniu wyników dowiadujemy się, że według prezesa Action dalsze trwanie spółki w formie dystrybutora IT nie przyniesie dodatniej dynamiki wyników. W 2015r możemy się spodziewać minimalnej poprawy względem roku ubiegłego, ale nic więcej. Drugi kwartał ma przynieść poprawę wyników przy utrzymaniu obecnej marży. Prognoza ma zostać zaprezentowana w czerwcu. Action ma się przekształcić w spółkę handlową skupioną na nowych wysokomarżowych produktach, prawdopodobnie również spoza branży IT.

Spółka znalazła się na krawędzi mojego portfela, niewykluczone, że zacznę sukcesywnie redukować ilość akcji. Z ostateczną decyzją o sprzedaży poczekam do ogłoszenia czerwcowej prognozy i prawa do dywidendy – prawdopodobnie 18.06. To wciąż dobra spółka z niedużym zadłużeniem, wypłacająca dywidendę, dokapitalizowana przez emisję obligacji i jeżeli wierzyć zarządowi niewymagająca inwestycji do dalszego rozwoju. Tylko czy to wystarczy do dalszych wzrostów?

 


 

Amica

Przychody: 475,3 mlnPLN (+11%)

Zysk netto: 21,9mlnPLN (+67%)

Amica nie przestaje mnie zadziwiać. Byłem przekonany, że w końcu Rosja odbije się negatywnie na wynikach, a tu taka niespodzianka. Skokowy wzrost zysku jest wynikiem nie tylko lepszej sprzedaży, ale również znacznie lepszej rentowności. W poprzednim podsumowaniu pisałem, że marża na poziomie operacyjnym w całym 2014r wyniosła 6,3%, a w minionym I kwartale wzrosła aż do 7,2%.

Znaczny wpływ na poprawę rentowności miała o dziwo właśnie sprzedaż w Rosji, na skutek podwyżek cen na tamtym rynku. Należy jednak zauważyć, że mimo wszystko Amica zanotowała spadek sprzedaży na Wschodzie. Został on jednak zrekompensowany z nawiązką wzrostem w Polsce i w Europie Zachodniej. Struktura sprzedaży przedstawia się następująco: Polska 33%, Europa Zachodnia 29%, Europa Wschodnia 17%, Skandynawia 9%, Europa Południowa i Turcja 7%. We wszystkich regionach poza Rosją, dynamika sprzedaży była dodatnia i wyniosła od 15,5% (Polska) do 57% (kraje południowe Europy).

Poniższe wykresy pokazują, że w latach 2011-2014 Amica utrzymuje pozytywny trend wzrostowy przychodów i zysków. Kwartały Q4’11 i Q2-3’13 obciążone są wydarzeniami jednorazowymi, dlatego nie powinny być brane pod uwagę.

amica przychody Ikw15amica zysk Ikw15

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Przepływy z działalności operacyjnej: 21,4mlnPLN, głównie za sprawą wysokiego zysku brutto i mniejszych zapasów. Ogólnie wynik lepszy o 34mlnPLN porównując rdr.
 • Przepływy z działalności inwestycyjnej: -11,4mlnPLN, za sprawą poczynionych inwestycji w aktywa trwałe. Wynik o ok. 6mln niższy niż rok wcześniej.
 • Przepływy z działalności finansowej: 4,5mlnPLN, w tym 2,6mlnPLN zapłaconych odsetek od kredytów i 1,8mlnPLN spłaty leasingu finansowego.

Środki finansowe na koniec kwartału wyniosły 69mlnPLN, co oznacza wzrost o 14mlnPLN względem końca 2014r.

Zadłużenie i płynność krótkoterminowa

Wskaźnik zadłużenia ogólnego: 0,49. Utrzymuje się na niemal identycznym, niskim poziomie jak w latach 2013-14.

Wskaźnik Current Ratio: 1,47. Lekka poprawa względem lat poprzednich (1,3 (2013r); 1,37(2014r)).

Wartość zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 101,7mlnPLN.

Perspektywy

Co tu dużo pisać. Oczekuję dalszego wzrostu sprzedaży na rynkach zachodnich, wypłaty dywidendy oraz jakiejś niedużej akwizycji sfinansowanej z kapitału zapasowego spółki. Sprzedaż w Rosji będzie nadal spadać, ale nie zagrozi znacząco ogólnym wynikom Amiki.


 

Budimex

Przychody: 846 mlnPLN (+1,4% rdr)

Zysk netto: 37,6 mlnPLN (-12,6% rdr)

Wzrost przychodów spółka zawdzięcza głównie działalności budowlanej (+18,8% rdr), natomiast spadek zysku działalności deweloperskiej (-30% rdr). Ten drastyczny spadek łatwo wytłumaczyć. W pierwszym kwartale 2015r Budimex przekazał właścicielom tylko 109 mieszkań w porównaniu do 394 rok wcześniej. Spadek liczby oddanych mieszkań nie jest informacją negatywną, ponieważ odbiory w 2015r, w przeciwieństwie do 2014r, będą odbywać się głównie w drugiej połowie roku.

Z drugiej strony przedsprzedaż kolejnych mieszkań wygląda na odwrót: 499 mieszkań w 2015r w porównaniu do 275 mieszkań w 2014r.

Zysk segmentu deweloperskiego spadł „tylko” o 30% mimo oddania prawie 4 razy mniej lokali, ze względu na dodatkową transakcję sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej za 11,8 mlnPLN.

Segment deweloperski ma duży wpływ na całościowy zysk netto ponieważ jest bardziej dochodowy niż budowanie infrastruktury. Marża brutto Budimexu w segmencie budowlanym to 8,8% (10,5% w 2014r), a w segmencie deweloperskim 25% (20% w 2014r).

Na poniższych wykresach przedstawione zostały kwartalne przychody oraz zyski netto Budimexu w ciągu ostatnich
3 lat.

budimex zysk Ikw15budimex przychody Ikw15

Na ich podstawie nasuwają mi się 3 wnioski:

 1. I kw jest zawsze wynikowo najsłabszy z powodu zimy
 2. wyniki 2013-2014 mają tendencję wzrostową mimo braku nowych funduszy unijnych
 3. w latach 2016-17 można oczekiwać powrotu wyników z 2012r właśnie ze względu na napływ nowych funduszy

Przepływy pieniężne

 • Przepływy z działalności operacyjnej: -31,6mlnPLN. Mimo ujemnej wartości jest to wynik 9-krotnie lepszy niż w analogicznym okresie 2014r. Największy wpływ miała na to pozycja „Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów”.
 • Przepływy z działalności inwestycyjnej: -1,85mlnPLN. To co spółka zarobiła na sprzedaży aktywów trwałych, wypłynęło z kasy w postaci udzielonej innemu podmiotowi pożyczki.
 • Przepływy z działalności finansowej: -3,7mlnPLN. Brak zaciąganych w tym okresie kredytów i spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dają ten ujemny, ale pozytywny wynik.

Patrząc całościowo ze spółki wypłynęło 37,2mlnPLN zostawiając w „kasie” 1,69mldPLN, co jest poziomem o 380mlnPLN wyższym niż przed rokiem.

Zadłużenie i płynność krótkoterminowa

Wskaźnik zadłużenia ogólnego: 0,86, czyli bez zmian w porównaniu do końca roku 2014.

Wskaźnik Current Ratio: 1,09 – również bez zmian.

Perspektywy

Według prezesa Budimexu rok 2015 będzie rokiem stabilizacji i nieznacznej poprawy wyników. Aktualny portfel zamówień to aż 6,39mldPLN, z czego 1,04mld podpisano w Ikw’15 (wzrost o 28,6% rdr). Poza umacnianiem pozycji w segmencie drogowym, spółka ma również rozwijać się w segmencie budownictwa gazowego i ogólnie energetycznego (start w przetargach na budowę bloków gazowo-parowych elektrociepłowni). Budimex skupia się obecnie również na pozyskiwaniu nowych pracowników niezbędnych do realizacji prac w latach 2016-17 ( w sumie w planach jest zatrudnienie 800 osób). Zatwierdzona została wysokość dywidendy za rok 2014. Wypłata 6,11PLN/akcję nastąpi 25.05.

 


 

Cyfrowy Polsat

Przychody: 2,3mldPLN (+222% rdr)

Zysk netto: 171mlnPLN (+74% rdr)

Cyfrowy Polsat zalicza kolejny udany kwartał. Co prawda wyniki są nieporównywalne rok do roku (w I kwartale 2014 nie konsolidowano jeszcze wyników Polkomtela), ale spełniły prognozy analityków (przychody -2%, zysk netto +10% względem prognoz). Poprawiła się marża EBITDA: 38,5% w porównaniu do 33,2% (IV kw ‘14) i 37,6% (III kw ’14).

Motorów tych dobrych wyników jest kilka. Przede wszystkim doskonale sprzedaje się usługa smartDOM: 707tys. użytkowników/2,17mln aktywnych usług, czyli 138tys/319mln więcej niż na koniec 2014r. W tym tempie osiągnięcie celu 1mln klientów usługi na koniec 2015r jest jak najbardziej w zasięgu ręki. Wzrasta również liczba usług multiroom (870tys, +16,9%) i abonamentów internetu (1,4mln, +39%). W końcu, rosną wskaźniki oglądalności i udziału w telewizyjnym rynku reklamy (+6,5% i +2,7% odpowiednio rdr).

Historyczne wykresy przychodów i zysku netto na przestrzeni ostatnich dwóch lat pokazują przede wszystkim zmianę wywołaną przez akwizycję Polkomtela. Dane za 2015r powinny pokazać dalszy nowy trend.

cps zysk Ikw15cps przychody Ikw15

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Przepływy z działalności operacyjnej: 417,7mlnPLN, głównie za sprawą większego zysku. Na tą wartość miała też wpływ wpłata 187mlnPLN zwrotnego depozytu za udział w aukcji LTE 800MHz.
 • Przepływy z działalności inwestycyjnej: -208,2mlnPLN, wydane na rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, implementację technologii HD Voice, budowę nowego studia nagraniowego TV
 • Przepływy z działalności finansowej: -467mlnPLN, wydane na spłaty kredytów, pożyczek, leasingów itp.

Wartość środków pieniężnych na koniec pierwszego kwartału wyniosła 1,53mldPLN.

Zadłużenie

Zadłużenie Cyfrowego Polsatu na koniec pierwszego kwartału 2015 wyniosło 12,3mldPLN, co przekłada się na wartość wskaźnika zadłużenie netto/EBITDA = 3,4. W tym roku, w kwietniu, spółka spłaciła przedterminowo 600mlnPLN długu, więc na ten rok pozostaje jeszcze 323mlnPLN, co ma być pokryte z bieżącej działalności operacyjnej. Gorzej będzie w roku 2016. Tam czeka do spłaty 1,28mldPLN i w związku z tym spółka intensywnie pracuje nad restrukturyzacją tego zadłużenia. Decyzja o jej charakterze ma zapaść do końca bieżącego roku.

Podsumowanie

Polsat konsekwentnie realizuje swoją strategię wzrostu, zwiększa liczbę klientów i usług, rozwija sieć telekomunikacyjną (90% ludności Polski w zasięgu sieci LTE 800MHz). Pracuje też nad restrukturyzacją i spłatą ogromnego zadłużenia, co jest drugim najważniejszym chyba wyzwaniem firmy.


CD Projekt

Przychody: 25,5mlnPLN

Zysk netto: -5,2mlnPLN

Zarówno przychody jak i zysk (strata) nie są żadną niespodzianką. Pierwszy kwartał 2015 był kolejnym okresem oczekiwania na jedną z najważniejszych premier w branży gier komputerowych tego roku, czyli Wiedźmina 3 i jednocześnie okresem intensywnych wydatków.

W związku z tym, że w segmencie produkcji gier finansowo niewiele się wydarzyło, przyjrzę się tylko cyfrowej dystrybucji gier czyli GOG.com, jako głównemu źródłu przychodów przed premierą.

gog zysk Ikw15gog przychody Ikw15

Przychody i zyski GOG-a są zróżnicowane miedzy kwartałami. Najlepsze wyniki sprzedaży mają miejsce w II i IV kwartale, słabsze w I i III. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat przychody systematycznie rosną. W przypadku zysku mamy nagły spadek w połowie 2014r, związany z rozpoczęciem inwestycji w GOG Galaxy i kolejne wersje obcojęzyczne serwisu. Kolejne kwartały 2015r będą niestety zaburzone bardzo dużą sprzedażą Wiedźmina 3 i niewiele powiedzą o kondycji biznesu oczyszczonego z efektu premiery.

Żeby dodatkowo obserwować zmiany przychodów GOG-a, zacznę porównywać jeszcze inny wskaźnik, trochę mniej profesjonalny: średnią cenę sprzedawanych gier z pierwszej dziesiątki bestsellerów. CD Projekt wyraźnie powtarza, że GOG Galaxy powstaje między innymi po to, żeby oferować pełnocenowe produkcje. Średnia cena pierwszej dziesiątki powinna więc rosnąć, jeżeli rzeczywiście stanie się tak jak obiecują. Obecnie jest to 19,7 euro. Niezła średnia, ale mocno zawyżona przez dwa wydania Wiedźmina 3. Dla porównania, pierwsza dziesiątka na Steam kosztuje średnio 41 euro, więc jest co nadrabiać. Zobaczymy jak będzie kiedy Galaxy ruszy na 100%. W tej chwili jest na etapie bety, czyli jest szansa, że zostanie w pełni uruchomiony jeszcze w II kwartale.

Tradycyjnie CD Projekt nie posiada zadłużenia w postaci kredytów czy pożyczek. Finansuje się w całości ze środków operacyjnych. Na koniec kwartału posiadał środki pieniężne w wysokości 29,5mlnPLN, czyli ok. 5mln mniej, niż na początku tego okresu.

Jeżeli chodzi o perspektywy na przyszłość to opisałem je w ostatnim wpisie. Na dzień przed premierą gry przedsprzedano 1,5mln egzemplarzy gry. Średnia ocena na portalu Metacritic.com, na podstawie 36 przedpremierowych recenzji wynosi 92/100.

 


 

Duon

Przychody: 237,5 mlnPLN (+81% rdr)

Zysk netto: 5,6mlnPLN (+20% rdr)

Duon zaliczył bardzo udany pierwszy kwartał. Póki co, efekty przejęcia AMB Energia są neutralne, dodatkowe przychody równoważą zwiększone koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Źródła przychodów przedstawiają się następująco:

Sprzedaż gazu TPA: 71mlnPLN (370% więcej rdr). Bezpośredni efekt przyrostu liczby klientów z 966 do 1657.

Hurtowy handel gazem ziemnym: 81,7mlnPLN (174% więcej rdr)

Handel hurtowy energią elektryczną: 18,5mlnPLN (2% więcej rdr)

Sprzedaż gazu ziemnego sieciowego: 21,8mlnPLN (5% mniej rdr). Spadek spowodowany mniejszym zużyciem gazu przez kilku odbiorców przemysłowych.

Sprzedaż energii elektrycznej TPA: 17,8mlnPLN (12% mniej rdr). Efekt rezygnacji z pozyskiwania dużych, ale niskomarżowych klientów na rzecz klientów mniejszych. Efekty akwizycji AMB Energia będą widoczne w wynikach dopiero w kolejnych kwartałach.

Sprzedaż gazu LNG: 19,8mlnPLN (15% mniej rdr). Spadek spowodowany mniejszym zużyciem gazu przez kilku odbiorców przemysłowych. Z drugiej strony, wznowione dostawy z fabryki z Kaliningradu pozwoliły na zwiększenie marży.

Wykres przychodów za ostatnie 4 lata nie pozostawia wątpliwości co do kierunku rozwoju firmy. Zysk netto również zauważalnie rośnie. Należy zauważyć, że wynik z II kwartału 2014 będzie trudno powtórzyć w tym roku, ze względu na potencjalny brak super okazji w obszarze handlu gazem, jakie miały miejsce w zeszłym roku.

duon przychody Ikw15duon zysk Ikw15

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Przepływy z działalności operacyjnej: -4,78mlnPLN. Poprawa względem pierwszego kwartału zeszłego roku (było -18mln). Cały czas spółka nie zarabia tyle, żeby móc pokryć zyskami kapitał obrotowy potrzebny do obrotu na TGE. Na plus należy zaliczyć wpływ aż 2,1mlnPLN zysku z kontraktów terminowych uzyskanych z handlu na giełdzie.
 • Przepływy z działalności inwestycyjnej: -1,5mlnPLN. Poziom taki jak w zeszłym roku. Pieniądze zainwestowane w rzeczowe aktywa trwałe. Z tego 0,9mlnPLN wydane na rozbudowę gazociągów i stacji LNG.
 • Przepływy z działalności finansowej: 5,5mlnPLN. To głównie środki w formie kredytów i pożyczek potrzebne do finansowania kapitału obrotowego.

Wartość środków pieniężnych netto na koniec kwartału zmalała o 838tysPLN do kwoty 21,7mlnPLN.

Zadłużenie i płynność krótkoterminowa

Wskaźnik ogólnego zadłużenia: 0,38 (0,3 w Ikw 2014). Bardzo niski.

Wskaźnik current ratio: 1,24 (1,41 w Ikw 2014)

Perspektywy

W tym roku możemy liczyć na wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej TPA na skutek działań handlowców AMB Energia. Planowana jest również maksymalnie 60mln emisja obligacji, prawdopodobnie do wykorzystania na zwiększenie kapitału obrotowego, lub restrukturyzację zadłużenia. Prognoza na 2015r została podtrzymana, ale moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie podwyższona.

 


 

Monnari

Przychody: 43,7mlnPLN (+24,8% rdr)

Zysk netto: 2,9mlnPLN (-54% rdr)

Monnari zaliczyło kolejny udany kwartał, chociaż po raz pierwszy zaczynają się pojawiać czynniki negatywnie oddziaływujące na wynik. Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży nie przełożył się na proporcjonalny wzrost zysków, ze względu na zwiększenie kosztów własnych sprzedaży. Marża brutto zmniejszyła się z 56,5% w I kw. 2014r do 53,2% w 2015r. Jest to spowodowane wysokim kursem dolara (koszt zakupu materiałów) oraz wyprzedażą większej ilości ubrań droższej kolekcji jesienno-zimowej niż miało to miejsce rok wcześniej.

Zysk netto de facto wzrósł o 29,5%, jeżeli pominiemy zdarzenie jednorazowe z 2014r (ujemny podatek dochodowy). Przyczyniła się do tego dyscyplina kosztowa, jeżeli chodzi o koszty sprzedaży i koszty zarządu.

Poniższe wykresy przedstawiają systematyczny wzrost przychodów i zysków Monnari w ostatnich latach. Ze względu na sezonowość branży należy porównywać poszczególne kwartały.

monnari zysk Ikw15monnari przychody Ikw15

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Przepływy z działalności operacyjnej: -7,4mlnPLN
 • Przepływy z działalności inwestycyjnej: 1,6mlnPLN
 • Przepływy z działalności finansowej: 0PLN

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty zmniejszyły się w I kwartale o 5,7mlnPLN i na koniec wyniosły 31,7mlnPLN.

Zadłużenie i płynność krótkoterminowa

Wskaźnik ogólnego zadłużenia: 0,11!

Current ratio: 6,12!

Firma posiada zero zobowiązań w postaci kredytów czy pożyczek. Kapitał własny firmy wzrósł rok do roku o 3 mlnPLN do 122mlnPLN.

Perspektywy

Moim zdaniem Monnari może spokojnie patrzeć w najbliższą przyszłość. PKB Polski rośnie w co najmniej takim samym tempie co w roku ubiegłym, klientów więc powinno przybywać. W porównaniu do pierwszego kwartału, kurs dolara już jest niższy i powinien się stabilizować przynajmniej do czasu podwyżki stóp procentowych przez FED. Na przychody powinna mieć wpływ rozbudowa powierzchni salonów o kolejne 3-4 tys m.kw. Pojawiła się również informacja o renegocjacji umów najmu, co ma obniżyć koszty m2 salonu.

[FM_form id=”3″]

0 comments… add one

Leave a Comment